W obecnej chwili, gdy brakuje pieniędzy na jakiekolwiek formy działania, nie są w stanie pomagac nikomu innemu, jak tylko uczestnikom ruchu anarchistycznego i wolnościowego, zatrzymanym za prowadzenie działalności społecznej, udział w demonstracjach, wiecach i pikietach czy za czynną samoobronę przed funkcjonariuszami policji i UOP. Istnieją oczywiście także tzw.: przestępstwa bez ofiar do których zaliczy można niepłacenie podatków, naruszanie represyjnych ustaw i prawa gospodarczego czy chociażby dezercję z wojska. Jednak brak pieniędzy nie pozwala pomóc wszystkim- jest to problem na tyle duży, że z założenia siec ACK nie opłaca kolegiów (chyba, że kara została zamieniona na długo pobyt w areszcie , a odwołania od decyzji zostały oddalone).

        Powyższe zasady dotyczą funduszy gromadzonych na koncie ogólnopolskim (szczegóły niżej), jednak ośrodki lokalne mogą uznac, że warto wspomóc kogoś, kto siedzi za sprawy "z pogranicza" , ale robią to uruchamiając pieniądze miejscowe. Z tych zasobów finansowac można także : przesyłanie paczek, organizowanie wydarzeń kulturalnych w więzieniach, ułatwianie "startu" po wypisce. Nikt nie przeczy, że więzienie w żaden  sposób nie przybliża jednostki do społeczeństwa, a wręcz ją alienuje, jednak pomoc wszystkim więźniom jest niemożliwa.

        Oprócz pomocy już uwięzionym, siec ACK prowadzi działalnośc edukacyjną-wydaje broszury i ulotki mówiące o idei ACK, o tym jak postępowac w czasie aresztowania, przeprowadzania przez policję rewizji, o tym jakie prawa przysługują zatrzymanym i uwięzionym.

 

STRUKTURA I FINANSE:

 

Ogólnopolska siec Anarchistyczny Czarny Krzyż składa się autonomicznych, lokalnych, grup i osób (niekoniecznie uczestników Federacji Anarchistycznej ), przepływ informacji koordynuje Biuro ACK- Kraków, które wydaje biuletyn ,rozsyła

informacje, utrzymuje stałe kontakty z poszczególnymi grupami oraz zagranicą. Raz na cztery miesiące odbywa się zjazd przedstawicieli wszystkich grup.   

        Oczywiście najważniejszą sprawą jest gromadzenie funduszy- bez pieniędzy nie zdziała się nic. Przez dłuższy czas trwały dyskusje : czy gromadzic pieniądze na jednym, ogólnokrajowym koncie, czy też w lokalnych grupach ? Problem polegał na ty, że w przypadku puli ogólnej większośc  funduszy wykorzystywana byłaby  przez ośrodki najbardziej represjonowane (a niekoniecznie najbardziej aktywne) niezależnie od wkładanych środków.

        Ostatecznie ustalono, że grupy będą gromadzic fundusze lokalnie (najlepszą formą są comiesięczne składki- swego rodzaju "ubezpieczenie na życie"- kto czuje się zagrożony, ten płaci) a raz na kwartał przesyłac 20 % zebranych środków, na konto ogólnopolskie, które ma być źródłem asekuracyjnym , uruchamianym w momencie gdy dany ośrodek nie jest w stanie poradzic sobie z własnym sumptem. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, jednak z założenia pomoc finansowa z tej puli nie może pokrywac więcej niż 50 % kosztów.

        W najbliższym czasie zostanie uruchomione także konto dewizowe, które ułatwi pomoc ze strony międzynarodowej sieci ABC i zagranicznych środowisk anarchistycznych.

        Wsparcie ze strony ACK to pomoc w poszukiwaniu adwokata, pomoc finansowa (każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie), nagłaśnianie aresztowania-demonstracje, konferencje prasowe, petycje, poręczenia, porady. Tu warto wspomniec o kilku szczegółach : akcje wszpierające należy robic tego samego dnia we wszzystkich ośrodkach; należy przedstawic prawdziwe powody zatrzymania, dążyc do wytworzenia opinii "więźnia politycznego", kopie odwołań i petycji wysyłac do mediów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu Helsińskiego i Amnesty International; starac się uzyskac poręczenie (w konsekwencji- zwolnienie z aresztu do czasu rozprawy) od "poważnych" osób czy instytucji (w praktyce np.: każda organizacja społeczna , z osobowością prawną jest wiaryodnym PORĘCZYCIELEM.

 

JAK MOŻESZ IM POMÓC?                

 

        Jeżeli czujesz, że jako grupa jesteście zagrożeni to najlepiej założyc lokalny fundusz ACK . Poinformuj o tym Biuro w Krakowie - ułatwi to wam kontakty i zapewni szybką pomoc.

        Cały czas potrzebni są zaufani bądź przyjaźni prawnicy- jeżeli znasz kogoś takiego (może to ty?) daj im znac!!! Pomóc możesz w każdy sposób, przysyłając pieniądze, rozpowszechniając informacje o uwięzionych i ACK.

        Liczą na szczególną pomoc ze strony wydawców zinów, płyt, taśm, organizatorów koncertów.Produkcje benefitowe wydawnictwa, koszulki(najlepiej z treścią popierającą ACK| zamieszczajcie informacje w zinach , organizujcie koncerty pod hasłami pomocy więźniom. Drukujcie pocztówki, naklejki, ulotki i plakaty (wzory ACK  Słupsk)

 

JAK UZYSKAC POMOC ?

 

        Jeśli potrzebujesz pomocy natychmiastowej, dzwoń pod numer :

(0-12) 22-71-35, Rafał Górski albo pod znany ci numer z najbliższej grupy ACK. Każda z grup zobowiązana jest do wymiany informacji maxymalnie w ciągu 48 godzin.

Anarchistyczny Czarny Krzyż

Ogólnopolskie Biuro Informacyjne
P.O. Box 5,
60-966 Poznań 31


tel.+61-8232563
e-mail: sanch@poczta.wp.pl

ACK Słupsk

P.O. Box. 65,
76-215 Słupsk 12

tel. 0-602-64-95-95 (Arek),
e-mail: bifa@polbox.com

ACK Łódź

tel. 0-503-644-565
e-mail: ipftp@poprostu.pl

ACK Warszawa

c/o Iripk
P.O. Box 30
02-741 Warszawa 121
e-mail: biuletyn@ack.w.pl

ACK Trójmiasto

c/o: Bartek Pomierski,
e-mail: pomierz@friko2.onet.pl

ACK Wrocław

c/o S.A.K.A.
ul.Jagielonczyka 10 D
50-240 Wroclaw
e-mail: pbn@poprostu.pl

ACK Białystok grupa autonomiczna

PO Box 43
15-662 Białystok
e-mail: soja2@poczta.onet.pl

ACK Poznań

e-mail: mozer@go2.pl

ACK Lublin

c/o Piotr Hiller
Ul.Cwiklinskiego 2/30
20-067 Lublin

e-mail: philler@termotop.pl
 

JEŻELI ZOSTANIECIE ZATRZYMANI PRZEZ POLICJĘ PAMIĘTAJCIE:

1.   Policja ma prawo zatrzymac każdą osobę(z wyjątkiem osób posiadających immunitet), ale jedynie wówczas, gdy zachodzi podejrzenie , że osoba ta popełniła przestępstwo.

2.   Decyzja o zatrzymaniu powinna określac moment zatrzymania co do minuty . Prawo nie dopuszcza przekroczenia 48 godzin nawet o 5 minut.

3.   Przysługuje wam możliwośc złożenia zażalenia na tę decyzję do sądu rejonowego. Sąd jest zobowiązany do niezwłocznego rozpoznania sprawy i jeśli uzna, że zatrzymanie jest bezzasadne powinien nakazac zwolnienie. Jeśli zostaliście zwolnieni, stwierdza jedynie, że zatrzymani zostaliście bezprawnie

4.   Zatrzymanie może trwac dłużej jedynie na podstawie decyzji sądu lub prokuratora.

5.   W razie zatrzymania przysługuje wam prawo powiadomienia o tym fakcie najbliższych.

6.   W razie zatrzymania, tymczasowego aresztowania prokurator ma obowiązek osobiście was przesłuchac. Musi wam również wręczyc postanowienie i pouczyc o przysługującym prawie wniesienia zażalenia do sądu. Przesłuchac was może tylko ten prokurator, który stosuje tymczasowe aresztowanie.

7.   Warunkiem do tymczasowego aresztowania jest formalne przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa.

8.   Przesłuchiwani możecie być tylko jako podejrzany, bądź jako świadek (ale wtedy nie możecie być zatrzymani).

I JESZCZE KILKA RAD:

 

 Przysługuje wam prawo do odmowy składania wyjaśnień lub kłamania. Polecam to pierwsze , policja ma na pewno większe doświadczenie w wyciąganiu zeznań niż wy w kręceniu. Lepiej nic nie mówic niż wkopac siebie i innych.

 Nie szarpcie się z policjantami i nie obrażajcie ich. Z łatwością wrobią was wtedy w znieważenie funkcjonariusza lub czynny napad. Kosztuje taka przyjemnośc od paru baniek do paru latek . Starajcie się być spokojni i zrównoważeni , to ich dopiero wyprowadza z równowagi , czują się wtedy besilni.

  Udawajcie głupszych niż jesteście i słabo zorientowanych. Nie dawajcie się wciągac w ideologiczne dyskusje.

 Piszcie wszystkie możliwe odwołania jakie wam przysługują. Raczej nie podpisujcie żadnych zeznań. Nie dajcie się nabrac na formułkę "podpisz, że nie chcesz podpidac".

  Jeżeli to nie wy zostaliście zatrzymani tylko któryś/któraś z kolegów czy koleżanek - pamiętajcie : oni czekająn na waszą pomoc. Nikogo nie można zostawic samemu sobie!!! Jeżeli ktoś nie wychodzi po 48 godzinach , to znaczy, że został tymczasowo zatrzymany. Jeżeli nie jesteście pewni za co, skontaktujcie się z jego rodziną. Gdy już będziecie wiedzieli, jak sprawy stoją, zawiadomcie o tym jak  najszybciej innych. Postarajcie się poinformowac prasę, radio, TV. Róbcie koło tego dużo szumu. Bardzo pomocne będą pikiety pod więzieniem. Podnoszą one prestiż aresztowanego , wśród więźniów i klawiszy. Nie zapomnijcie również o poszukiwaniu adwokata. Jeżeli jest to możliwe postarajcie się we wszystkie działania wciągnąc rodziców zatrzymanego. DAJE TO NAPRAWDĘ DOBRE EFEKTY!!!